Obchodní podmínky
pro poskytování digitálního obsahu

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě
(digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem,
k němuž dochází přes webové rozhraní www.hankamokra.cz

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním
písmenem, znamenají následující:

1. OP
Tyto Obchodní podmínky.

2. POSKYTOVATEL
Hanka Mokrá
IČ: 74782967
Sídlo: Stavěšice 182, 69638 Stavěšice
Telefonní číslo: +420 775 282 229
E-mail: mokra@freli.cz

3. UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může
být podnikatel nebo Spotřebitel.

4. SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém
formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako
Spotřebitel.

5. SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako
Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám
Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo
poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky
a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako
Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě
obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

6. PRODUKT
Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem
Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena
představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi
poskytujete své osobní údaje).

7. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš
návrh na uzavření Smlouvy.

8. CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se
v korunách českých případně v eurech.

9. WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní je vedeno u Wedos stejně jako webhosting.

10. WEB
Internetové stránky s doménou www.hankamokra.cz

11. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. ODPOVĚDNOST
Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí
pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako
Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu
zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou
újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.
Jako poskytovatel se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají
soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození
klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

III. INFORMACE NA WEBU
1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na
Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako
Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny,

a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané
osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je
důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které
jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na
jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru
a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného
elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní
informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí
apod.) a jeho celkovou Cenu.

2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje.
Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených
v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím
tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se
zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou
objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je
v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve
formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden
i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-
mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

4. Jako poskytovatel si vyhrazuji právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti řádně a
včas neuhradil závazně objednanou službu nebo produkt.

 

V. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB
1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit
s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání
Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze
v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru
Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich
zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového
formuláře je tedy cenou konečnou.

2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné
chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu
Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě
rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění
Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

4. KONZULTACE
Začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou
hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě,
že v domluvenou hodinu nebude připraven poskytovatel, nahradí promeškaný čas klientovi
v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by
klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že
konzultace proběhla.

ZPŮSOB PLATBY
5. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na můj účet,
b) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,
c) rychlým online převodem.

6. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte
platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

7. Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod)
jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe Payments Europe, Limited is registered
in Ireland, company number IE513174. Registered Office: The One Building, 1 Grand Canal
Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland. Tato společnost poskytuje zabezpečenou
technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu
platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti
a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám
můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

8. V případě platby členství u členské sekce v případě měsíční úhrady (splátky) je nastaveno
automatické strhávání z platební karty, prostřednictvím platební brány. K tomuto dává
souhlas uživatel během nastavení platby při objednání digitálního obsahu členské sekce.
Zrušení a odstoupení od smlouvy není možné po dobu 1 roku, k čemuž se uživatel zavazuje
při sjednání platby měsíční splátkou. Netýká se digitálního obsahu, kde je uvedeno jinak.

SPLATNOST CENY

9. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí
Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech
k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

10. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná
bezprostředně po uzavření Smlouvy.
11. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

12. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny
formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené
na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím
odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny
splátky.

13. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu
znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost
zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným
oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto
oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy
odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před
odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu
uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno
a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn
zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné
digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn
zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo
jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního
obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální
obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.
V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem
oznámený den.

6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální
obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním
převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od
připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým
online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.
Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy,
nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován
postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu
Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly)
postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu
přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem
oznámenou dobu.

9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný
navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu
máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření
Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

11. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah
Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného
jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete
rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým
způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která
vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce
vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám
nebudu poskytovat jeho aktualizace.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými,
přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí
připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy
(digitální prostředí).

13. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete
odpovědnosti Vy jako Uživatel.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel.
Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani
jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného
písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám
digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku
takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského
zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy
mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez
udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li
úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím
plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením
souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo
na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy
zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy
i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení
odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete
využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného
formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres
uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte.
Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma,
můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na
příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).

3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od
Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla
zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete
souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od
Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu
zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady,
které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady
spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.

4. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem
nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě
podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti
mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy
jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu
škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

5. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální
kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude
Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy,
nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám
bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

6. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se
uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

7. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací
smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu,
případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním
Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

IX. REKLAMACE
1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho
digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla
provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný.                                                          v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez
předchozího upozornění.

2. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase
uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím,
nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje
nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

3. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného
plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním
nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě
neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“).
Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě
nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a
programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost
digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada
vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi
poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit
technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí
poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální
obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů
uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě,
prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto
orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský odbor v Mostě a Úřad pro ochranu osobních
údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně
smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne
mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní
inspekce (www.coi.cz).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových
formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové
rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf
či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele,
které ze Smlouvy vyplývají.
3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito
právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého
podnikání.
5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů,
které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových
formulářích k Produktům.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto
neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či
neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá
vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
7. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních
podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
8. Tyto OP jsou účinné od 30.1.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: [Jméno, sídlo a e-mail poskytovatele]

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.